Sub-categories
5A510102-ENDOKRINOLOGIYA
5A510103-TERAPIYA
5A510104-OTORINOLARINGOLOGIYA
5A510105-KARDIOLOGIYA
5A510106-OFTALMOLOGIYA
5A510107-YUQUMLI KASALLIKLAR
5A510107-BOLALAR YUQUMLI KASALLIKLARI
5A510107-FTIZIATRIYA
5A510108-DERMATOVENEROLOGIYA
5A510109-NEVROLOGIYA
5A510111-PSIXIATRIYA
5A510113-FUNKTSIONAL VA LABORATOR DIAGNOSTIKA METODLARI (YO`NALISHLAR BO`YICHA)
5A510114-NEYROXIRURGIYA
5A510115-SOG’LIQNI SAQLASHNI BOSHQARISH (YO`NALISHLAR BO`YICHA)
5A510115-XAMSHIRALIK ISHI
5A510116-TIBBIY PSIXOLOGIYA
5A510118-MORFOLOGIYA
5A510121-TRAVMATOLOGIYA VA ORTOPEDIYA
5A510122-OILAVIY TIBBIYOT
5A510123-SUD-TIBBIYOT EKSPERTIZASI
5A510125-SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM
5A510201-PEDIATRIYA
5A510202-BOLALAR XIRURGIYASI
5A510203-BOLALAR ANESTEZIOLOGIYASI VA REANIMATOLOGIYASI
5A510204-BOLALAR KARDIOLOGIYASI VA REVMATOLOGIYASI
5A510205-BOLALAR NEVROLOGIYASI
5A510206-NEONATOLOGIYA
5A510401-STOMATOLOGIYA